جستجو در   
امکانات

بررسی تطبیقی رفتار بزهکارانه دانش آموزان دبیرستانهای نظام قدیم و جدید شهر شیراز
پدیدآورنده : احمدی، حبیب-مقدس، علی اصغر-خواجه نوری، بیژن
بازدید : 1199
تاریخ درج : 1385/11/8
منبع :

 
دانشنامه پرتال علوم انسانی و اسلامی :: مدیریت :: کنترل :: بررسی تطبیقی رفتار بزهکارانه دانش آموزان دبیرستانهای نظام قدیم و جدید شهر شیراز

بررسی تطبیقی رفتار بزهکارانه دانش آموزان دبیرستانهای نظام قدیم و جدید شهر شیراز


چکیده

در این مقاله بزهکارانه دانش آموزان دبیرستانهای نظام جدید و قدیم شهر شیراز بررسی شده و مورد تطبیق گرفته است.عوامل جامعه پذیری نظیر خانواده، مدرسه و گروه همسالان مورد توجه قرار گرفته و تأثیر آنها بر رفتار بزهکارانه دانش آموان سنجیده شده است.همچنین، برنامه های مدارس نظام قدیم و جدید با یکدیگر بلحاظ نقش این برنامه ها در کنترل دانش آموزان و نظم اجتماعی و گرایش آنها به رفتار بزهکارانه مقایسه شده است.نظریه کنترل اجتماعی چارچوب نظری این تحقیق را تشکیل می دهد. این نظریه رفتار بزهکارانه را به جوانان همه طبقات اجتماعی نسبت داده و آن را نتیجه کارکرد ضعیف نهادهای بنیادین اجتماعی مانند خانواده و مدرسه می داند.روش تحقیق کمّی به شیوه پیمایشی در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته و نمونه مورد مطالعه، حدود 650 نفر از دانش آموزان دبیرستانهای نظام قدیم و جدید نواحی چهارگانه شهر شیراز می باشند که با (*)استادیار بخش جامعه شناسی p}

(**)استادیار بخش جامعه شناسی p}

(***)دانشجوی دکترای بخش جامعه شناسی p}

روش نمونه گیری با طبقه بندی از هر ناحیه متناسب با تعداد دانش آموزان آن ناحیه انتخاب شده اند.یافته های تحقیق نشان می دهد که درصد بزهکاری در دانش آموزان نظام جدید، نسبت به دانش آموزان نظام قدیم بیشتر است.همچنین براساس یافته های تحقیق بین محل تولد، جنسیت، وضعیت تحصیلی، استفاده از تولیدات فرهنگی غرب، و نحوه گذراندن اوقات فراغت و رفتار بزهکارانه دانش آموزان رابطه معنی داری وجود دارد.

واژه های کلیدی:1-رفتار بزهکارانه 2-مدارس نظام های جدید و قدیم 3-خانواده 4-گروه همسالان 5-کنترل اجتماعی

1.مقدمه

جامعه شناسان به این امر توجه نموده اند که چگونه نظم اجتماعی حاصل خواهد شد، اما این یک واقعیت است که همیشه همه افراد جامعه با هنجارهای اجتماعی که مبیّن نظم اجتماعی است، همنوا نمی گردند و مرتکب رفتار انحرافی خواهند شد.به رفتار انحرافی جوانانی که هنوز به سن قانونی نرسیده اند، رفتار بزهکارانه" 1p}می گویند(تحمدی، 1377).بر این اساس، در حال حاضر در بیشتر کشورهای دنیا، نظام قضایی و کنترل جوانان مختلف از بخش بزرگسالان متمایز شده و بیشتر جنبه حمایتی و ارشادی دارد و در آیین نامه های قضایی و پلیس، به جای تنبیه متخلفین جوان، بیشتر به اصلاح آنها تأکید می شود (1990mrekameohS) . ارتباط بزهکاری جوانان با عوامل جامعه پذیری نظیر خانواده، مدرسه، و گروه همسالان مورد توجه می باشد.در این مطالعه، تأثیر این عوامل بر رفتار بزهکارانه دانش آموزان مورد آزمون قرار گرفته است.علاوه بر تأثیر پایگاه اقتصادی-اجتماعی خانواده دانش آموزان، نظیر شغل و درآمد و تحصیلات والدین بر بزهکاری جوانان که مورد توجه بسیاری از جامعه شناسان انحرافات بوده است (1960,nilhO dna drawolC;1955,nehoC;1969.notreM) ، کیفیت روابط درون خانواده، روابط والدین با فرزندان، و گسیختگی خانوادگی، می تواند نقش پایگاه اقتصادی-اجتماعی خانواده را تحت تأثیر قرار دهد.مدرسه بعنوان یکی از مهمترین عوامل جامعه پذیری، نقش مؤثری در نظم اجتماعی و کنترل دانش آموزان دارد و روابط مدرسه با دانش آموزان و میزان تعهد آنها به مدرسه، می تواند در کاهش رفتار بزهکارانه تأثیر داشته باشد (ztivaS.nesoR 1992,onadroiG dna hcivoknreC;1991,renruT dna,illaL). سرانجام، با توجه به اینکه رفتار بزهکارانه اغلب در گروهها اتفاق می افتد توجه به گروههای همسالان برای مدارس و خانواده و همچنین برنامه های کنترل بزهکاری از اهمیت بسزایی برخوردار است.در این تحقیق، مقایسه برنامه های مدارس نظام قدیم و جدید با یکدیگر بلحاظ نقش این برنامه ها در

کنترل دانش آموزان و نظم اجتماعی و گرایش آنها به رفتار بزهکارانه، تأثیر خانواده ها و مدرسه و گروه همسالان بر رفتار بزهکارانه دانش آموزان، مورد توجه قرار گرفته سات.

2.چارچوب نظری تحقیق

مطالعاتی که در مورد بزهکاری جوانان براساس نظریه خرده فرهنگی 2p} (;1995,nehoC 1958,relliM;1960,nilhO dna drawolC) و نظریه فشار 3p} (1969,notreM) انجام شده، اغلب بر بزهکاری جوانان طبقه پایین جامعه تأکید شده و بیشتر بر تبیین رفتار بزهکارانه با توجه به عوامل اقتصادی سعی نموده اند.از طرف دیگر، شیوع رفتار بزهکارانه در بین جوانان طبقه متوسط اعتبار بسیاری از نظریه های تبیین کننده علل وقوع انحراف در بین جوانان طبقه پایین را مورد تردید قرار می دهد.استفاده از مواد مخدر، رفتارهای نامشروع جنسی و خرابکاری 4p}، نمونه ای از رفتار انحرافی جوانان طبقه متوسط است(احمدی، 1376 ب).وجود روحیه طغیان و اعتراض در جوانان طبقه متوسط، نامناسب بودن و عدم کارآئی کوششهای والدین و مدارس در جهت جامعه پذیر کردن و کنترل جوانان، روحیه کنجکاوی جوانان، ناپایداری منزلت اجتماعی جوانان، و شیوع ارزش های پست در جامعه را بعنوان عوامل مأثر بر بزهکاری جوانان طبقه متوسط مطرح نموده اند (1981,snobbiG;1976,yelnahS) این در حالی است که نه همه جوانان طبقه پایین جامعه لزوما مرتکب رفتار بزهکارانه می شوند و نه همه جوانان طبقات اجتماعی دیگر از این رفتار مبرّا هستند.

نظریه کنترل اجتماعی که بعنوان چارچوب نظری این تحقیق انتخاب شده بر این پیش فرض استوار است که رفتار بزهکاران متعلق به همه طبقات اجتماعی است و جنبه عمومی و جهان شمول دارد، و نتیجه کاکرد ضعیف مکانیزمهای کنترل اجتماعی است.عوامل کنترل اجتماعی به نهادهای بنیادین اجتماعی مانند خانواده و مدرسه وابسته است.تعلّقات اغلب با روشهای گوناگونی اندازه گیری می شوند، اما بطور مشخص تحت عنوان عاطفی(مانند میزان تأثیر و تأثر بین فرزند و والدین)و رفتاری(نظیر وضعیت تحصیلی فرد در مدرسه)مطرح می گردند.پیش فرض دیگر نظریه کنترل اجتماعی این است که وفاقی کلی در مورد هنجارها، ارزشها، باورهای رایج در جامعه وجود دارد و کنترل اجتماعی بر مبنای این وفاق اجتماعی انجام می شود.بعنوان مثال، در زمینه نحوه فعالیت و ارتباط با سازمانها و مؤسسات اجتماعی سازگاری کاملی وجود دارد(احمدی، 1376 الف).فرضیه های اساسی نظریه کنترل اجتماعی که در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته اند، به شرح زیر می باشد:

نظریه پردازان کنترل اجتماعی در پاسخ به این پرسش که چه عواملی موجب می شود که جوانان مرتکب رفتار بزهکارانه شوند، اعتقاد دارند این نوع رفتارها بستگی به میزان تعلقات 5p} و تقیدات 6p}جوانان نسبت به نهادها و سازمانهای اجتماعی مانند خانواده، مدرسه، و بعضا گروههای اجتماعی نظیر گروههای همسالان 7p}دارد، 1988,ttoillE;1969;1958,eyN) 1990,ihcsriH dna nosderfttoG) .همچنین معتقدند که تعهدات و تقیدات نسبت به نهادها و سازمانها و گروهها می تواند جوانان را در گروههای رسمی ادغام نموده و کنترل فردی و اجتماعی و تنظیم رفتار افراد را موجب گردد.این پژوهشگران سازمانهای خاص کنترل اجتماعی (خانواده، مدرسه، غیره)را به الگوهای رفتار بزهکارانه(فرار از خانه و مدرسه، خرابکاری، مصرف سیگار، مصرف مشروبات الکلی، و غیره)ربط داده اند.براساس پیش فرضهای این نظریه، علت بزهکاری جوانان از بین رفتن یا ضعف برخی از نیروهای اجتماعی مهار کننده می باشد. بنابراین، بزهکاران جوانانی هستند که بطور نسبی از نظر اجتماعی از کنترل خارج شده اند.این نظریه پردازان بر وابسته کردن جوانان به نهادها و سازمانهای اجتماعی مانند خانواده و مدرسه تأکید می ورزند.این وابستگیها معمولا بوسیله میزان کنش متقابل بین فرزندان و والدین، تعامل میان شاگردان و معلمین و کیفیت چنین کنشهایی اندازه گیری می شوند.تقید اجتماعی نسبت به خانواده و مدرسه با هم روابط درونی و مستقیمی دارد و اختلال در یک حوزه، احتمالا بر حوزه دیگر نیز اثر خواهد گذاشت.

3.روش تحقیق

این تحقیق با روش تحقیق کمّی به شیوه پیمایشی، انجام پذیرفته است که شیوه مناسبی برای چنین تحقیقاتی به حساب می آید زیرا جامعه آماری و حجم نمونه، گسترده بود.در این تحقیق رفتار بزهکارانه دانش آموزان دبیرستان های نظام قدیم و جدید نواحی چهارگانه شهر شیراز بعنوان متغیر وابسته و عوامل کنترل اجتماعی و ویژگیهای اقتصادی، اجتماعی، و جمعیت شناختی دانش آموزان بعنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده و سرانجام رفتار بزهکارانه دانش آموزان نظام قدیم و جدید بر حسب عوامل کنترل اجتماعی مقایسه شده است، این پیمایش فرضیات زیر را در ارتباط با رفتار بزهکارانه دانش آموزان انتخاب نموده است.

1.بلحاظ رفتار بزهکارانه بین دانش آموزان مردود شده و قبول شده تفاوت معنی داری وجود دارد.

2.بلحاظ رفتار بزهکارانه بین دو جنس(زن و مرد)تفاوت معنی داری وجود دارد.

3.بلحاظ رفتار بزهکارانه بین حوزه سکونتگاهی(شهری-روستایی)تفاوت معنی داری وجود دارد.

4.بین نگرش والدین نسبت به استفاده از تولیدات فرهنگی غرب و رفتار بزهکارانه دانش آموزان، رابطه معنی داری وجود دارد.

5.بین نگرش دانش آموزان در خصوص تولیدات فرهنگی غرب و رفتار بزهکارانه آنها رابطه معنی داری وجود دارد.

6.بین مشاهده فیلم های ماهواره ای توسط دانش آموزان و رفتار بزهکارانه آنها رابطه معنی داری وجود دارد.

7.بین نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان و رفتار بزهکارانه آنها رابطه معنی داری وجود دارد.

8.موقعیت مدرسه و خانواده بعنوان عوامل کنترل اجتماعی(میزان تقید و تعهد دانش آموزان به مدرسه و خانواده، نفوذ و کنترل مدرسه و والدین بر دانش آموزان، روابط دانش آموزان با مدرسه و والدین، و شیوه های کنترل دانش آموزان بوسیله مدرسه)با میزان رفتار بزهکارانه آنها رابطه ای وجود دارد.

9.علت تفاوت در شیوه های کنترل دانش آموزان در دبیرستانهای نظام قدیم با نظام جدید (روش گذراندن واحد درسی در نظام جدید و وقتهای آزاد دانش آموزان در بین ساعتهای درسی)و میزان رفتار بزهکارانه این دو گروه از دانش آموزان با یکدیگر تفاوت وجود دارد.

جامعه آماری این تحقیق، دانش آموزان دبیرستانهای نظام قدیم و جدید نواحی چهار گانه آموزش و پرورش شهر شیراز می باشد که به علت ناهمگن بودن دانش آموزان بلحاظ موقعیت اقتصادی-اجتماعی، نمونه مورد نظر(حدود 650 نفر)با روش نمونه گیری طبقه بندی از هر ناحیه متناسب با تعداد دانش آموزان آن ناحیه انتخاب شدند.بدین ترتیب که در دو مرحله بر اساس تقسیم بندی نواحی آموزش و پرورش نمونه گیری انجام گردید.در مرحله اول براساس نمونه گیری قشربندی شده، از بین نواحی مختلف آموزش و پرورش، 16 مدرسه دخترانه و پسرانه نظام جدید و قدیم انتخاب شدند ولی بدلیل ناهمگنی طبقات اجتماعی-اقتصادی مجددا بطور تصادفی، تعدادی از دانش آموزان مدارس مختلف(حدود 650 نفر)براساس روش لین انتخاب گردیدند.در این تحقیق اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه همراه با مصاحبه جمع آوری شده است.برای سنجش اعتبار تحقیق 8p}، روش سنجش اعتبار محتوایی 9p}، که شامل اعتبار صوری 10p}، اعتبار نمونه ای 11p}و اعتیار ساختی 12p}است، به کار گرفته شد.برای سنجش روایی پرسشنامه(ابزار سنجش)ضریب آلفای کرونباخ 13p}محاسبه گردید.برای اندازه گیری متغیر از متغیرهای اصلی تحقیق یعنی تقید نسبت به خانواده، تقید نسبت به مدرسه و تقید نسبت به دوستان، از طیف لیکرت استفاده گردید، و ضریب آلفا کرونباخ هر کی از متغیرهای فوق به طور جداگانه و به ترتیب عبارت از 76/0، 60/0، 55/0 می باشد.به منظور تحلیل

داده ها، از روشهای آمار توصیفی(نظیر توزیع فراوانی)و تکنیک های آمار تحلیلی(مانند آزمون تی، تحلیل واریانس یک سویه)استفاده گردید.

4.یافته ها

فرض اساسی تحقیق بر این امر استوار است که دانش آموزان نظام جدیدی نسبت به دانش آموزان نظام قدیم، درصد بیشتری از بزهکاری را به خود اختصاص می دهند.همانطور که از جدول 1 بر می آید، میانگین بزهکاری دانش آموزان نظام جدید(9071/0)و میانگین بزهکاری دانش آموزان نظام قدیم(6040/0)می باشد.تفاوت مشاهده شده بین دو میانگین فوق بر اساس آزمون F در تحلیل پراکنش 4743/11- F است که در سطح بیش از 99 درصد (007/0- P) معنی دار می باشد.بنابراین فرض بالا تأیید می گردد.

فرضیه دیگر تحقیق این بود که میزان بزهکاری در دانش آموزانی که از روستا به شهر مهاجرت می کنند، بدلیل آنکه بطور کامل با فرهنگ شهری منطبق نشده اند، از دانش آموزان شهری بیشتر است.جدول 2 بیانگر آن است که فرق فوق نیز تأیید می شود.میانگین بزهکاری دانش آموزانی که منشأ روستایی دارند، (5313/1)بیش از میانگین بزهکاری دانش آموزانی است که در شهر متولد شده اند(0670/1)، تفاوت مشاهده شده بین دو میانگین براساس آزمون F در تحلیل پراکنش 9639/3- F است که در سطح بیش از 95 درصد(0000/0- P) معنی دار می باشد.

یکی از فرضیه های دیگر تحقیق این بود که بزهکاری در بین پسرها نسبت به دخترها شایع تر و گسترده تر است.جدول 3 نشانگر آن است که فرض فوق مورد تأیید قرار می گیرد. همانطور که از جدول نیز ملاحظه می شود، میانگین بزهکاری پسرها(6784/1)نسبت به میانگین بزهکاری دخترها(5292/0)تقریبا سه برابر می باشد.تفاوت مشاهده شده بین دو میانگین براساس آزمون F در تحلیل پراکنش 1651/121- F است که در سطح بیش از 99 درصد(0000/0- P) معنی دار می باشد.

فرض دیگر تحقیق آن است که بین بزهکاری و قبولی در کلاس درس یا مردودی در آن رابطه وجود دارد.همانطور که جدول 4 نشان می دهد، نتایج به دست آمده از داده ها، این فرض را تأیید می کند.میانگین نمره بزهکاری دانش آموزان مردود شده(4458/1)در مقابل دانش آموزان قبول شده(9870/0)می باشد.تفاوت مشاهده شده بین این دو میانگین براساس آزمون F در تحلیل پراکنش با مقدار 2185/7- F در سطح بیش از 95 درصد(0000/0- P) معنی دار است.به عبارت دیگر کسانی که در سالهای گذشته مردود شده اند، بطور معنی داری نسبت به کسانی که مردود نشده اند بزهکاری بیشتری دارند.

همانطور که از جدول 5 نیز استنباط می شود، میزان بزهکاری در کسانی که دیدگاه والدینشان نسبت به محصولات فرهنگ غیرمادی غرب نظیر فیلمهای سانسور نشده ماهواره ای و ویدئویی مساعد و موافق بوده، نسبت به کسانی که دارای والدین مخالف بوده اند، بیشتر می باشد.ارقام جدول در سطح بیش از 95 درصد این رابطه را تأیید می کند.

جدول 6 نشان می دهد کسانی که نظر موافقی نسبت به فیلم های ماهواره ای دارند در مقوله های بزهکاری متوسط و زیاد درصد بیشتری را نسبت به کسانی که مخالف هستند، به خود اختصاص داده اند.آمارهای جدول نیز در سطح بیش از 99 درصد این رابطه را مورد تأیید قرار می دهند.

جدول 7 رابطه بین بزهکاری دانش آموزان، با مشاهده فیلم های ماهواره ای را نشان می دهد.همانطور که در جدول زیر ملاحظه می فرمایید، درصد بزهکاری در دانش آموزانی که فیلم های ماهواره ای را بیشتر مشاهده می کنند، نسبت به کسانی که به مشاهده چنین فیلمهایی نمی پردازند بیشتر است.آمارهای جدول، اگر چه ضعیف اما معنی دار می باشند.

جدول 8 نشان دهنده میزان بالاتر بزهکاری دانش آموزانی است که بیتشرین اوقات تفریح خود را با دوستان و با وسایل ارتباط جمعی می گذرانند نسبت به دانش آموزانی که این اوقات را با خانواده خود می گذرانند.آمارهای جدول نیز در سطح بیش از 95 درصد اطمینان این رابطه را مورد تأیید قرار می دهند.

و اما جدول 9 بیانگر آن است که میزان بزهکاری در دانش آموزان با دوستان سوء سابقه دار بیشتر است.آمارهای جدول اگر چه ضعیف اما در سطح بیش از 99 درصد معنی دار می باشند.

5.بحث و نتیجه گیری

یکی از برنامه های جلوگیی از بزهکاری این است که خانواده هایی که در تربیت فرزندانشان ناتوان ارزیابی می شوند، از جانب دستگاههای دولتی و قانونی مورد مشاوره قرار گرفته تا آسیب های ناهنجاریهای اجتماعی در آنان کمتر تأثیر نماید.راههای مختلفی وجود دارد که می توان این خانواده ها را بنحوی بازسازی نمود.تحقیقاتی که قبلا انجام شده، بیانگر آن است که عده قلیلی از آنها دارای خانه های شخصی هستند و اکثر آنها اجاره نشین می باشند.بسیاری از جوانان بزهکار، دارای والدینی هستند که بیش از یک شغل دارند و غالبا در بازار کار دستمزد کمی دریافت می کنند (1993,notgnirraC). همچنین تحقیقات مختلف بیانگر آن است که خانواده هایی که توانایی کنترل فرزندانشان را ندارند، دارای فرزندانی با متوسط سن 6 سال هستند.لذا چنین به نظر می رسد که پایگاه اجتماعی-اقتصادی خانواده و ساختار آن می تواند بر روی بزهکاری اثر بگذارند.همچنین تحقیقات دیگر بیانگر آن است که جوانان خانواده های از هم گسیخته و متلاشی شده، بیشتر در معرض رفتارهای بزهکارانه قرار می گیرند (1995,idamhA). بنابراین، می باید بر استواری و ثبات خانواده های و عوامل اجتماعی-اقتصادی بعنوان معیارهایی برای ملاحظات قانونی توجه نمود.

محور دیگری که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت، تأثیر مدرسه بر رفتار بزهکارانه می باشد.بی تردید مدرسه می تواند نقش بسیار مهمی در راهبردهایی که در جهت کاهش بزهکاری برنامه ریزی شده اند، داشته باشد.بر این اساس، پیشنهاد می شود اصلاحات در زمینه

کاهش بزهکاری، بر روی بهبود کیفیت مدرسه ها متمرکز شود، تا بتوانند در جلوگیری از بزهکاری مشارکت بیشتری داشته باشند.کوششهایی که برای جلوگیری از بزهکاری می شود، باید وضعیت مدارس را تغییر دهد و پیوندهای بین مدرسه و تک تک دانش آموزان را مستحکم کند، تا روابط اجتماعی منفی به روابط اجتماعی مثبت تغییر حالت دهد.

مطالعه حاضر بیانگر آن است که میزان بزهکاری با تأثیرات گروه همسالان رابطه دارد. واقعیت این است که رفتار بزهکارانه اغلب در درون گروه اتفاق می افتد و داده های تجربی و نظری این گفته را تأیید می کند (1979,nosnhoJ;1969,ihcsriH). لذا توجه به گروههای همسال، هم برای مدارس و هم برای برنامه های جلوگیری از بزهکاری بسیار مهم هستند.

در یکی از تحقیقات انجام شده ملاحظه شده است که تأییدات گروهی و بزهکاری با یکدیگر رابطه دارند (229:1995,idamhA) مشاهدات بیانگر آن است که گروههای همسال در بروز خطر رفتار بزهکارانه فعالانه عمل می کنند.به نحوی که جوانانی که رفتارهای بزهکارانه دارند، اوقات فراغت خود را بیشتر با دوستانشان می گذرانند و مشکلات شخصی خود را با آنان مورد بحث قرار می دهند و از ایشان تأیید خود را می طلبند (229:dibI). این یافته ها روش های معالجه گروهی را در مباحث مشاوره مددکاری اجتماعی 1p}حمایت می کنند.

در این تحقیق نیز همچون بسیاری از تحقیقات دیگر محدودیت هایی وجود داشته که می باید در کارهای آینده مورد توجه قرار گیرند.یکی از مشکلات این تحقیق محدودیت در شیوه جمع آوری اطلاعات است.در تحقیاقت جامعه شناسی انحرافات و جرم شناسی، اطلاعات مربوط به رفتار انحرافی عمدتا از طریق اسناد و داده های رسمی جنایی و گزارش فردی و روش پیمایش قربانیان جرائم جمع آوری می شود.هیچ کدام از این روشها، به تنهایی نمی توانند برای جمع آوری آمارهای مربوط به جرم و بزهکاری با توجه به اهداف گوناگونی که بر تحقیقات اجتماعی در زمینه جرم و جنایت و بزهکاری مترتب است، مناسب باشند(احمدی، 1376 ب). در این تحقیق به علت محدودیتهای موجود صرفا از روش گزارش فردی استفاده شده است.با توجه به محدودیت این تحقیق در استفاده از روشی واحد در جمع آوری اطلاعات، پیشنهاد می شود در تحقیقات بعدی از روشهای مختلف در جمع آوری اطلاعات استفاده شود و آمارها با هم مقایسه گردد.

این تحقیق فقط ارزیابی از تأثیر برخی متغیرها، همچون متغیرهای مربوط به خانواده، مدرسه، گروههای امسال است.بنابراین، می باید تحقیقات بسیاری جهت بررسی سایر متغیرهایی که زمینه ای برای انجام رفتارهای بزهکارانه هستند، انجام شود.در این تحقیق فقط ابعادی از روابط والدین-فرزند و نگرش والدین نسبت به برخی دستاوردهای فرهنگی غرب، مورد بررسی قرار گرفتند.لذا شایسته است سایر ابعاد و متغیرهای مربوط به خانواده نیز مورد بررسی قرار گیرند.

لزوم بررسی روابط، بین هویتهای شخصی و رفتار بزهکارانه احساس می شود.همچنین متغیرهایی همچون هویت فرهنگی، تعارضات فرهنگی و پایگاه اجتماعی-اقتصادی خانواده و رابطه آنها با بزهکاری جوانان می باید مورد بررسی قرار گیرند.

یادداشتها

(1). ruoivaheB tneuqnileD p}

(2). yroehT erutlucbuS p}

(3). yroehT niartS p}

(4). msiladnaV p}

(5). tnemhcattA p}

(6). sdnoB p}

(7). spuorG reeP p}

(8). ytidilaV p}

(9). ytidilaV tnetnoC p}

(10). .ytidilaV ecaF p}

(11). .ytidilaV gnilpmaS p}

(12). .ytidilaV tcurtsnoC p}

(13). (hcabnorC)ahplA tneiciffeoC p}

(14). kroW laicoS p}

منابع

الف.منابع فارسی

احمدی، حبیب.(1377).نظریه های انحرافات اجتماعی، شیراز:انتشارات زر.

احمدی، حبیب.(1376 الف).داده های اعلام نشده جرم، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره اول و دوم، بهار و تابستان.

احمدی، حبیب.(1376 ب).رهیافت جامعه شناختی بر بزهکاری جوانان طبقه متوسط، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه کرمان، شماره 2، زمستان.صص.13-1.

ب.منابع انگلیسی

کليه حقوق برای پرتال علوم انسانی محفوظ است